Vedtægter

Vedtægter

Almindelige bestemmelser.

§1. Navnet er ELSTED LANDSBYLAUG og hjemstedet er Elsted, 8520 Lystrup.

§2 Elsted Landsbylaug er upolitisk og dets formål er at varetage Elsted landsby beboeres fælles interesser med hensyn til veje og trafikforhold, grønne områder, bevaring og udbygning af landsbyens miljø.

Landsbylauget kan arrangere arrangementer af lokal interesse.

§3. Medlemmer af Elsted Landsbylaug skal være beboere i Elsted landsby, eller have interesse i Elsted landsbys forhold.

Generalforsamlingen.

§4. Elsted Landsbylaugs øverste organ er generalforsamlingen.

§5. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

§6. Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker ved skriftlig udsendelse til samtlige medlemmer samt på Elsted Landsbylaugs hjemmeside med mindst 14 dages varsel. Indkaldelse foretages af bestyrelsen og skal indeholde angivelse for mødetid, mødested og dagsorden. Regnskab for det forløbne år, samt forslag til budget for det kommende år, udsendes samtidig med indkaldelsen.

Ethvert medlem er berettiget til at få dagsordensforslag optaget til behandling på generalforsamlingen, når forslaget er bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

§7. Hvert medlem har 1 stemme på generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Møde- og taleret har alle medlemmer i Elsted Landsbylaug. For at kunne stemme på generalforsamlingen skal der foreligge gyldigt medlemsbevis.

Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal.

Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed.

Såfremt et medlem i forsamlingen eller dirigenten forlanger det, foretages skriftlig afstemning. Alle per- sonvalg skal foregå ved skriftlig afstemning.

§8. Den ordinære generalforsamling skal behandle følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Bestyrelsens beretning.

4. Beretning fra udvalg.

5. Godkendelse af det reviderede regnskab.

6. Godkendelse af budget for det kommende år.

7. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

8. Valg af bestyrelse og suppleanter.

9. Valg af revisor og suppleant.

10. Indkomne forslag.

11. Eventuelt.

§9. Såfremt et flertal i bestyrelsen - eller 25% af medlemmerne kræver det, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse hertil skal ske senest 14 dage efter anmodningen.

For den ekstraordinære generalforsamling gælder samme regler som anført vedrørende indkaldelse, beslutningsdygtighed, stemmeret, stemmeflertal og kompetence ved den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen.

§10.Bestyrelsen varetager den daglige administration af Elsted Landsbylaugs anliggender og tegner landsbylauget udadtil.

§11.Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen for 2 år. I år med ulige årstal vælges 3 medlemmer og i år med lige årstal vælges 2 medlemmer. På generalforsamlingen vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen.

§12.Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer og træffer beslutninger med almindeligt stemmeflertal. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Mødeprotokol.

§13.Bestyrelsen skal sørge for, at der føres en udførlig mødeprotokol over generalforsamlingerne og alle bestyrelsesmøderne. Referat af generalforsamlingerne samt referat af konstituerende bestyrelsesmøde skal sendes til samtlige medlemmer. Bestyrelsen skal holde medlemmerne orienteret om vigtige sager, der har været behandlet.

Økonomi.

§14.Elsted Landsbylaugs regnskabsår er kalenderåret. Det reviderede regnskab udsendes til samtlige medlemmer samtidig med indkaldelse til den ordinære generalforsamling.

Elsted Landsbylaugs økonomi hviler på medlemmernes kontingent, samt eventuelle bidrag fra enkeltpersoner, firmaer, foreninger og fonde. Kontingentets størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling. Forfaldsdato er 1. marts. Udmeldelse af Elsted Landsbylaug skal ske skriftligt til formanden og kan kun ske pr 1. marts.

Revisor

§15.Revisoren og revisorsuppleanten kan ikke være medlem af bestyrelsen.

Opløsning.

§16.Elsted Landsbylaug kan opløses efter vedtagelse på 2 adskilte generalforsamlinger, som skal afholdes med mindst 14 dages mellemrum.

Landsbylaugs opløsning anvendes en eventuel formue til støtte for opgaver der falder indenfor §2´s rammer efter den endeligt opløsende generalforsamlings beslutning.

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 03. maj 1999.